yükleniyor
Ulupınar Kooperatifi
Şimdi Katıl Oturum Aç Sepet

Hakkımızda

Kooperatifin amacı, ortakların, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini, kalkınmalarını sağlamak, ekolojik üretimde bulunmalarını teşvik etmek ve desteklemek, ürettikleri ürünleri pazarlamak, yeni iş alanları açarak ortaklara kazanç  imkanı yaratmak ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır.
 
Kooperatif bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar;
 
1. Ortaklarının ekolojik üretim yapmalarını teşvik eder, bu konudaki çalışmalarına yardımcı olur, destek verir. Ortaklara ekolojik üretimle ilgili araç, gereç, organik madde vb. girdileri ve diğer ihtiyaçlarını sağlar. Bunlarla ilgili satış yerleri açar, tanıtır, ihracat ve ithalat yapar ve yaptırır.
 
2. Ortaklara ekolojik üretim için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar; ortakların ekolojik ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve sertifikalandırma işlemlerini yürütür, ekolojik üretim ve pazarlama işleri yapan resmi ve özel kişi ve kurumlarla ortakları adına her türlü temas ve işbirliğini sağlar. Ekolojik ürünlerin pazarlanması ve satışı amacıyla özel satış yerleri açar. Ortakların ürettiği ekolojik ürünlerin ihracatını yapar ya da yaptırır.

 
Ortakların ekolojik üretimini desteklemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile diğer bakanlıklar, birlikler, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK),  teşekküller ve bankalar tarafından yapılacak teknik ve mali yardımları kooperatif amaçları doğrultusunda kullanır, bunlardan ortakların yararlanmasını sağlar.
 
3. Kooperatif amaçları doğrultusunda taşınmaz ve taşınır mallar edinir, bina yaptırır ya da alır; arazi, arsa alır ya da kiralar, işletmeleri devralır, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar verir.
 
4. Kooperatifin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan makine, alet ve malzemeyi kira karşılığında kullandırır, bunların bakım ve onarımını sağlar.
 
5. Kooperatif çalışmalarıyla ilgili kiralama işlerini yapar.
 
6. Kooperatif amaçları doğrultusunda ekolojik turizmi desteklemek ve geliştirmek için, doğa rehberi yetiştirir, doğa yürüyüşü turları, kamplar düzenler, bu amaçla eğitim ve tanıtım etkinliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde yapar, yaptırır; çalışma alanında aile pansiyonculuğunu destekler ve gerekli tanıtım etkinliklerini yürütür, festivaller düzenler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının turizmi desteklemek için sağladığı kredilerden ve desteklerden yararlanır ve ortakların yararlanmasını sağlar; gerektiğinde günübirlik konaklama ile ilgili her türlü tesisi kurar, işletir, işletmesini devralır.
 
7. Kooperatifin amaçları doğrultusunda  her türlü çevre düzenleme, temizlik, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapar, bu amaçla projeler üretir ve yürütür;
Çıralı sahilinin kirlilikten korunması için gerekli her türlü çalışmayı yapar, sorumluluğu üstelenir, kooperatif ortaklarının bu konuda bilinçlenmesini sağlamak için her türlü eğitim çalışmasını yapar, yaptırır.

8. Ortakların sağlığı için gerekli sağlık ünitelerini kurar ve işletir.
 
9. Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü ulusal ve uluslararası kuruluştan ayni ve nakdi yardım, bağış ve kredi sağlar, bunları kooperatif amaçları doğrultusunda kullanır, ortaklarını bu olanaklardan yararlandırır.

10. Ortakların sağlıklı, temiz ve dengeli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması çalışmalarına katılır, yetkili makamlarla ve ulusal ve uluslararası çevre kuruluşlarıyla işbirliği yapar, ortak projeler üretir ve bu projeleri yürütür.
 
11. Amacı doğrultusunda kurulmuş olan üst kuruluşlara katılır.
 
12. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.